ANBI

Stichting Van Eyck werd in 2014 bij de Belastingdienst geregistreerd als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI).
Ten behoeve van de Culturele ANBI status, worden onderstaande gegevens gepubliceerd.

Naam:
Stichting Van Eyck

RSIN/Fiscaal nummer:
003042327 

Contactgegevens:
Van Eyck
Academieplein 1
6211 KM Maastricht
t: +31 (0)43.3503737
e: info@janvaneyck.nl

Doelstelling:
De Stichting Van Eyck heeft ten doel het talent te ontwikkelen en te bevorderen van jonge en bewezen (inter)nationale kunstenaars (zoals beeldend kunstenaars, ontwerpers, beschouwers en schrijvers) alsmede initiatieven te ontplooien die bijdragen aan deze talentontwikkeling en aan de betekenis en de rol van de kunstenaar in de (kunst)wereld.

Raad van Toezicht:
De namen van de leden van de Raad van Toezicht zijn via deze link te raadplegen

Balans en staat van baten en lasten:

De jaarrekening, het bestuursverslag en de bestuurssamenstelling van het jaar 2017 vindt u hier. Die van 2016 kunnen hier geraadpleegd worden.

De balans en staat van baten en lasten, met toelichting van het jaar 2013 is te raadplegen in het jaarverslag 2013 (bijlage 5). De balans en staat van baten en lasten per 31.12.2014 van de stichting Van Eyck kan geraadpleegd worden in het jaarverslag 2014 (bijlage 7). De balans en staat van baten en lasten van het jaar 2015 zijn hier te raadplegen. 

Beleidsplan:
Het actuele beleidsplan is via deze link te raadplegen

Verslag activiteiten:
De actuele activiteiten van de Stichting Van Eyck zijn te volgen via de home-pagina van deze website. De activiteiten in het jaar 2014, zijn te raadplegen in het jaarverslag 2014. Het activiteitenverslag 2015 is hier te raadplegen. 

Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid is conform de Rechtspositieregeling Van Eyck waarbij de salarisschalen, analoog aan die van de CAO sector Rijk, worden gevolgd. Het betreft de BBRA salarisschalen. Informatie over de BBRA schalen is hier te downloaden. De informatie over het beloningsbeleid van de stichting Van Eyck is hier te raadplegen.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen, volgens artikel 14 van de statuten van de Stichting Van Eyck een vergoeding voor de gemaakte onkosten voor zover gemaakt in het kader van de werkzaamheden ten behoeve van de stichting.

 

Newsletter

Van Eyck Academie

×
I hereby subscribe to the Van Eyck newsletter