21.09.17 – 01.11.17

Nieuwe Directeur

De Van Eyck zoekt per 1 september 2018 een directeur (m/v). Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat deze het beleid van de internationale postacademie inspirerend continueert en zoekt naar nieuwe mogelijkheden tot verdieping en verruiming. 

De Van Eyck geniet een grote internationale reputatie. Zij vervult een unieke rol in de stimulering en ontwikkeling van kunstenaars. De Van Eyck is multi-disciplinair en biedt jaarlijks plaats aan ongeveer 40 deelnemers (beeldend kunstenaars, curatoren, schrijvers, dichters, ontwerpers, architecten). Zij krijgen de tijd en de ruimte hun werk verder te ontwikkelen, aan de projecten van de Van Eyck deel te nemen en samen te werken. Zij zijn het hart van de academie.

De Van Eyck is ook in institutionele zin meervoudig en bestaat uit de Jan van Eyck Academie, de Hubert van Eyck Academie, de Van Eyck Mirror en de Van Eyck Services. In onderlinge dynamiek bepalen zij de aard en kwaliteit van het instituut.
 

FUNCTIE-EISEN
De directeur heeft gezag in de nationale en internationale kunstwereld, is zich er van bewust dat het voor het bestaan van de academie van groot belang is zich met de verschillende nationale en regionale stakeholders, samenwerkingspartners en andere externe partijen te verstaan en manifesteert zich als ‘het gezicht van de Van Eyck’.

De directeur ontwikkelt in samenhang met de veranderingen in de kunstwereld en de samenleving een dynamische artistiek-inhoudelijke visie op de toekomst van de academie. Hij/zij weet die visie vervolgens in aansprekend en controleerbaar beleid om te zetten. Het huidige beleid is daarvoor het uitgangspunt. De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de samenstelling van de jaarlijks wisselende groep van deelnemers. Samen met het hoofd artistieke programma ontwikkelt hij/zij het jaarlijkse programma van activiteiten en de wisselende samenstelling van de adviseurs. Daarnaast heeft hij/zij ideeën over het publieke programma van de Van Eyck. Samen met de hoofden van de Van Eyck Mirror, de Hubert van Eyck Academie en de verschillende Labs worden plannen en projecten ontwikkeld die passen binnen het algemene beleid en die de aard en de financiën van de academie ten goede komen.  

De directeur is zich ervan bewust dat de Van Eyck haar jaarbegroting alleen sluitend krijgt met eigen inkomsten. De directeur weet daartoe (inter)nationale sponsoren, ambassadeurs, fondsen en instellingen aan de Van Eyck te binden.  

De directeur is een teamwerker en haalt in de dagelijkse leiding het beste uit zijn medewerkers. Hij/zij stimuleert, bewaakt een open werksfeer, bevordert samenwerken en weet dat dit het werkplezier van de medewerkers en de deelnemers ten goede komt en daarmee de kwaliteit van hun werk. Het gerenoveerde modernistische gebouw is medebepalend voor dit werkplezier en de directeur ziet er op toe dat het zijn goede vorm behoudt.

De directeur werkt nauw samen met de zakelijk leider van de Van Eyck. Zij vormen een tandem en stemmen hun werkzaamheden op elkaar af. Omdat de Van Eyck een kleine organisatie is zal de directeur intern ook daar moeten inspringen waar nodig.

Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij bij aanstelling in Nederland of in de Euregio woont. Het betreft een fulltime functie met een vereiste aanwezigheid in Maastricht van minimaal 3 dagen per week en waar nodig vaker. De directeur spreekt en leest Nederlands of zal zich dat binnen een jaar eigen hebben gemaakt.    
 

BELEID VAN EYCK
Met ingang van de cultuurplanperiode 2013-2016 is het beleid van de Van Eyck veranderd. De uitgangspunten zijn samenwerking, verbinding en openheid; deze   werken door in alle geledingen van de Van Eyck. Meerstemmigheid en multi-disciplinariteit vormen daarnaast de voedingsbodem voor de ontwikkeling van de deelnemers en hun werk. Het beleidsplan De levende spiegel. Kunst in de wereld en het vervolg Levende beelden. Licht in de spiegel zijn hier te downloaden. Aanvullend en actueel geeft de site van de Van Eyck informatie. Voor overige informatie kan contact worden opgenomen met de secretaris van de adviescommissie Solange Roosen (solange.roosen@janvaneyck.nl / +31 (0)6 13 23 50 79).


PROCEDURE
Sollicitatiebrieven kunnen voor 1 november  2017 worden gericht aan de heer Karl Dittrich, voorzitter van de Raad van Toezicht (bij voorkeur per e mail aan Solange Roosen, secretaris van de adviescommissie: solange.roosen@janvaneyck.nl of per post: Academieplein 1, 6211 KM Maastricht, o.v.v. Vacature Directeur)

Een eerste gespreksronde staat gepland voor de eerste twee weken van december. De tweede ronde vindt plaats in februari 2018. In maart 2018 hoopt de commissie haar keuze gemaakt te hebben en haar benoemingsvoorstel voor te leggen aan de Raad van Toezicht. Na een gesprek tussen de laatste kandidaat en de Raad van Toezicht zal de keuze voor de nieuwe directeur uiterlijk april/mei genomen zijn. De nieuwe directeur zal 1 september 2018 in dienst treden.

De commissie is samengesteld uit twee leden van de Raad van Toezicht, twee medewerkers van de Van Eyck en en een van de externe adviseurs.


ARBEIDSVOORWAARDEN
De Jan van Eyck Academie heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling waarbij de loonmaatregelen van de sector Rijk worden gevolgd. De salarisschaal is volgens de BBRA schaal 15. De Algemene burgerlijke pensioenwet (ABP) geldt.

---

REDEN VACATURE
In juni 2018 is de huidige directeur ruim 68 jaar en heeft dan zeven jaar met succes de Van Eyck gevormd en geleid. Hij laat een vitale, sprankelende en in alle opzichten levendige Van Eyck na. De nieuwe directeur heeft bij aanstelling in september 2018 ruim een jaar de tijd zich de Van Eyck eigen te maken om eind 2019 het nieuwe beleidsplan voor interne bespreking afgerond te hebben. Het nieuwe beleidsplan (voor de cultuurplanperiode 2021-2024) moet naar verwachting in februari 2020 bij het Ministerie van OCW, de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht ingeleverd worden. Gezien deze achtergrond hebben de Raad van Toezicht van de Van Eyck en de directeur besloten dat dit het juiste moment is de procedure voor de opvolging in gang te zetten. Zij hebben er alle vertrouwen in dat een nieuwe directeur de open kracht en glans van de Van Eyck behoudt.

 

Beeld: Yeb Wiersma, Monde Possible, 2014. Daniel Silver, The Smoking Silver Father Figures, 2010. Frith Street Gallery, London. Photo: Werner Mantz Lab

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief